Despre adopție,

Mă gândesc de ceva timp la tot ceea ce se întâmplă în “sistemul de protecție a copilului”! Am impresia că angajații  din acest sistem (nu toți), învață să facă rău, sunt pregătiți oricând să lovească, să înjure, să amenințe și să repete “eu sunt șef aici, faci ce spun eu or jar mănânci!”.  Se cred stăpânii acestor copii pe care îi consideră rebuturi ale societății!

În țărișoara noastră, ne putem lăuda cu minunata cifră de aproximativ 19.000 de copii și tineri abandonați și instituționalizați! Adică, 19.000 de copii care cresc în casa de copii, 19.000 de copii care nu au șansa la o familie deși acest drept le este garantat și prin DECLARAȚIA UNIVERSALĂ  A DREPTURILOR OMULUI din 10 decembrie 1948 dar și prin legislația națională adică legea 273/2004  din 21 iunie 2004 *** republicată privind procedura adopţiei!

După mulți ani, s-a gândit cineva să schimbe câteva articole din legea adopției (foarte necesare aceste modificări).

Cele mai importante modificări:

Noua formă a legii elimină din procedură identificarea rudelor de până la gradul al IV-lea în cazurile în care planul individualizat de protecție a copilului are ca finalitate adopția, această măsură având ca scop simplificarea demersurilor din această etapă.

  • o indemnizație lunară raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 1,2 ISR(Indicatorul Social de Referinţă, în prezent în valoare de 500 lei), respectiv 600 lei, pentru fiecare copil adoptat care are între 3 și 6 ani, ori este încadrat în grad de handicap ușor sau mediu ori face parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună.

  • indemnizație lunară majorată cu 50%, respectiv 900 lei, pentrfiecare copil adoptat care a împlinit 7 ani ori este încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA ori face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună.

Sprijinul financiar se acordă până la dobândirea capacității depline de exercițiu de către copilul adoptat, respectiv până la vârsta de 18 ani, iar dacă acesta își continuă studiile într-o formă de învățământ de zi, până la împlinirea vârstei de 26 ani.

 

  • adoptatorul sau familia adoptatoare care a adoptat unul sau mai mulți copii beneficiază pentru fiecare copil adoptat de o sumă fixă de 1.500 lei pe an, pentru asigurarea unor servicii de recuperare sau reabilitare medicale, psihologice sau de altă natură, în urma recomandărilor unui medic, psiholog sau asistent social. Suma se acordă pe durata etapei de monitorizare post-adopție și se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflației.

  • pentru acoperirea cheltuielilor de transport și cazare ale adoptatorului sau familiei adoptatoare, pe durata participării la procedura de potrivire practică cu un copil din alt județ, se acordă o sumă de 200 de lei pe zi/persoană, pentru o perioadă de maxim de 10 zile.

Alineatul (7) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

“Atestatul eliberat de direcţia în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau familia
adoptatoare este valabil pentru o perioadă de 5 ani. Valabilitatea acestui atestat se prelungeşte de drept până la încuviinţarea adopţiei, în situaţia în care:
a) a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încuviinţare a adopţiei copilului
aflat în plasament de cel puţin 6 luni.
b) a fost introdusă pe rolul instanţei judecătoreşti cererea de încredinţare în vederea adopţiei;
c) persoana/familia atestată are deja încredinţaţi, în vederea adopţiei, unul sau mai mulţi copii.”

Alineatul (5) al articolului 53 se modifică și va avea următorul cuprins:
(5) Perioada concediului prevăzut la art. 50 alin. (1) constituie vechime în muncă, în serviciu şi în specialitate, care se are în vedere la stabilirea drepturilor ce se acordă în raport cu aceasta cu respectarea prevederilor Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.

După articolul 60, se introduce un nou articol, articolul 60’1
, cu următorul cuprins:
“Art.601
– Procedura adopţiei internaţionale se derulează fără a fi necesară împlinirea termenului
prevăzut la art.60 alin. (2), dacă există în evidența RNA o cerere de adopţie internaţională formulată pentru un copil ce a împlinit vârsta de 14 ani de către o persoană/familie cu reşedinţa obişnuită în străinătate care face parte din familia extinsă a copilului ori care a menținut și dezvoltat relații personale cu acest copil. Dispozițiile se aplică în mod similar și în cazul fraţilor care nu pot fi separați, dacă unul dintre ei a împlinit vârsta de 14 ani”.

După articolul 100 se introduce un nou capitol, capitolul VIII1, cuprinzând articolele 1001-1007, cu următorul cuprins:
”Capitolul VIII1
– Dispoziții privind susținerea și stimularea adopției interne-”
Art. 1001
. (1) Adoptatorul sau familia adoptatoare beneficiază, cu titlul de sprijin financiar, de o
indemnizație lunară, raportată la indicatorul social de referință, în cuantum de 1,20 ISR, pentru fiecare copil care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviințare a adopţiei, se afla în una din următoarele situații:
a) avea vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani;
b) era încadrat în grad de handicap ușor sau mediu;
c) făcea parte dintr-un grup de 2 frați adoptabili împreună.
(2) Cuantumul indemnizației se majorează cu 50% pentru cazul în care la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviințare a adopţiei copilul se afla în una din următoarele situații:
a) avea împlinită vârsta de 7 ani;
b) era încadrat în grad de handicap accentuat sau grav, infectat HIV sau bolnav SIDA;
c) face parte dintr-un grup de cel puțin 3 frați adoptabili împreună.
(3) În situația în care copilul adoptat întrunește două dintre condițiile menționate la alin.(1) sau (2), cuantumul indemnizației se majorează cu 25% în plus față de prevederile alin. (1) sau (2) și respectiv cu 50% în plus dacă toate cele trei condiții menționate sunt întrunite.”

Această lege trebuie să fie schimbată în sensul sprijinirii persoanelor care vor să adopte un copil, în sensul respectării dreptului la o familie pentru toți copiii!

Sper să fie adoptată cât mai repede și să fie implementată cum trebuie și nu după cum consideră funcționarii din sistem!

linkuri utile:

Declarația universală a drepturilor omului

http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Declaratia_Universala_a_Drepturilor_Omului.pdf

legea 273 în forma actuală

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/L273-2004-R.pdf

Proiect de modificare a legii 273/2004

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/MMJS/Transparenta-decizionala/31052018_Lege_modificare_Lege_273_23_mai_2018.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *